10. říjen 2021

28. neděle v mezidobí
4. týden žaltáře

Druhé nešpory

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

Hosana; TN: Carl Tuttle. Česky: Michal Otřísal, Karel Řezábek (Koi 25)

Hymnus

1. Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.

R. Jméno slavíme Tvé, (haleluja,)

chválí Tě srdce mé, (haleluja,)

vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na nebi. (sláva všech králů Králi; chvála Tobě, Pane náš)

2. Sláva, sláva, sláva všech králů Králi.

3. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš.

ŽALMY

1. ant. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku, aleluja.

Žalm 110 (109), 1-5.7
Mesiáš, vítězný král a kněz
On musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám. (1 Kor 15, 25)

1Hospodin řekl mému Pánu: †

„Seď po mé pravici, *

dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

2Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu: *

„Panuj uprostřed svých nepřátel!

3Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku: *

zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

4Hospodin přísahal a nebude toho litovat: *

„Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“

5Hospodin je po tvé pravici, *

potře krále v den svého hněvu.

7Cestou se napije z potoka, *

proto povznese hlavu.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku, aleluja.

2. ant. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Žalm 112 (111)
Štěstí spravedlivých
Žijte jako děti světla. Ovoce světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. (Ef 5,8.9)

1Blaze muži, který se bojí Hospodina, *

který má velkou zálibu v jeho přikázáních.

2Mocné bude na zemi jeho potomstvo, *

pokolení řádných lidí bude požehnáno.

3Hojnost a bohatství budou v jeho domě *

a jeho štědrost potrvá navždy.

4Září v temnotách jako světlo řádným lidem, *

je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

5Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, *

stará se o své věci podle práva.

6Neboť navěky nezakolísá, *

ve věčné paměti bude spravedlivý.

7Nemusí se obávat zlé zprávy, *

jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.

8Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, *

dokud neuzří své protivníky ve zmatku.

9Rozděluje, dává chudým, †

jeho štědrost potrvá navždy, *

jeho moc poroste v slávě.

10Uzří to hříšník a rozzlobí se, †

bude skřípat zuby a zchřadne; *

zajde touha bezbožníků.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

3. ant. Chvalte Boha, všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí, aleluja.

Kantikum
Beránkova svatba

Srov. Zj 19, 1-2.5-7

N: anonym (ArcS)

Beránkova svatba

Aleluja. 1Vítězství, sláva a moc našemu Bohu,

O. aleluja.

2neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. 5Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte

O. aleluja.

a kdo se ho bojíte, mavelcí!

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. 6Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!

O. aleluja.

7Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba,

O. aleluja.

jeho nevěsta se připravila.

O. Aleluja. Aleluja.

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

O. aleluja.

jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky ků. Amen.

O. Aleluja. Aleluja.

Ant. Chvalte Boha, všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 12, 14-29

Varování před odmítnutím naslouchat Božímu hlasu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

N: J. Gałuszka OP; T: Bodnár OP (Koi 90a)

Responsorium

Ó, Bože, světlo naše, je důstojné Tě chválit, Otce, Syna i Ducha Svatého.
Ó, Bože, světlo naše, celý vesmír se Ti klaní, Otci, Synu i Duchu Svatému.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete a za podíl budete mít život věčný.

T: paraf. Magnificat; N: roráty, 16. století (K 813B)

Velebí má duše

1. Velebí má duše s jásotem, radostí

Pána věčné spásy, který dnes z výsosti

pohlédl k své dívce

pokorného srdce v lásce a milosti.

2. Již od této chvíle zástupy národů

v neustálé chvále po světa obvodu

slaviti mě budou,

dívku Páně chudou, v radostném závodu.

3. Veliké mi věci Hospodin učinil,

Pán můj nejvýš svatý ve mně si zalíbil.

Duši bohabojné

dary nebes hojné od věků připravil.

4. Ramenem své moci on pyšné rozptýlil,

sesadil i mocné, pokorné povýšil.

Sytí všechny lačné,

bohaté a pyšné s prázdnou pryč propustil.

5. V lásce své se ujal národa svatého,

pamětliv je slibu praotcům daného,

že z Judova rodu

přijde spása lidu od Boha věčného.

Ant. Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete a za podíl budete mít život věčný.

PROSBY

pro díky: Díky tobě, Pane.
pro chvály: Chvála tobě, Pane.
pro prosby/přímluvy: Prosíme tě, vyslyš nás.

MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

SALVE REGINA

Zdrávas, Královno; T: asi Heřman z Reichenau, 11. století; N: chorál (MZ 1001)

Salve Regina

Salve, Regína, * mater misericórdiæ,

vita dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus, éxules, fílii Hevæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exílium osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.