14. leden 2022

Pátek, mezidobí, 1. týden
1. týden žaltáře

Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.

HYMNUS

TN: autor neznámý (MH 168)

Hymnus

R. Ó, Pane, zhasíná den,

prosím, modlitbu mou slyš.

1. Písně radostný hlas,

v chleba uzrálý klas,

věrné přátele své,

vše zavírám ve svůj dík.

2. Modrou nebeskou báň,

jasnou sluneční pláň,

bílá oblaka dne,

vše zavírám ve svůj dík.

3. Kvítím vonící zem,

lesů na horách lem,

řeky jiskřící proud,

vše zavírám ve svůj dík.

4. První večerní stín,

teplý domova klín,

božské večeře dar,

vše zavírám ve svůj dík.

ŽALMY

1. ant. Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.

Žalm 41 (40)
Prosba v nemoci
Jeden z vás mě zradí; ten, který se mnou jí. (Mk 14,18)

2Blaze tomu, kdo si všímá chudáka a ubožáka, *

za to ho vysvobodí Hospodin v nouzi.

3Hospodin ho bude chránit, zachová ho naživu, *

učiní ho šťastným na zemi, nevydá ho zvůli jeho nepřátel.

4Hospodin mu pomůže na bolestném lůžku, *

v nemoci z něho sejme veškerou slabost.

5Volám: Hospodine, smiluj se nade mnou, *

uzdrav mě, zhřešil jsem proti tobě.

6Moji nepřátelé zle o mně mluví: *

„Kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno?“

7Kdo přijde navštívit, jen naprázdno tlachá, *

v srdci si nasbírá špatnost, pak vyjde ven a pomlouvá.

8Všichni, kdo mě nenávidí, si spolu o mně šeptají *

a vymýšlejí proti mně špatné věci:

9„Postihla ho nevyléčitelná nákaza!“ *

nebo: „Kdo tak ulehl, už nevstane!“

10I můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, *

který jídal z mého chleba, strojil mi úklady.

11Ty však, Hospodine, smiluj se nade mnou, *

postav mě na nohy, ať jim to splatím!

12Z toho poznám, že mě máš rád, *

když můj sok nade mnou nezajásá.

13Mne však zachováš bez úhony, *

navěky mě postavíš před svou tvář.

14Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, *

od věků až na věky! Staň se, staň se!

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Uzdrav mě, Hospodine, zhřešil jsem proti tobě.

2. ant. S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Žalm 46 (45)
Bůh je naše útočiště a síla
Dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. (Mt 1,23)

2Bůh je naše útočiště a síla, *

osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.

3Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, *

i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

4Ať se bouří moře, pění jeho vody, *

ať se třesou hory, když se moře vzdouvá,

s námi je Hospodin zástupů, *

Bůh Jakubův je naší tvrzí.

5Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, *

přesvatému stánku Nejvyššího,

6Bůh je v jeho středu, nepohne se, *

od časného jitra ho Bůh bude chránit.

7Národy se bouřily, říše se bortily; *

tu zahřměl svým hlasem, země se rozplynula.

8S námi je Hospodin zástupů, *

Bůh Jakubův je naší tvrzí.

9Pojďte, pozorujte Boží skutky, *

které učinil k úžasu země.

10Zamezuje války až po samé hranice světa, *

láme luky, přeráží oštěpy a štíty pálí ohněm.

11Přestaňte a uznejte, že já jsem Bůh, *

převyšuji národy, převyšuji svět.

12S námi je Hospodin zástupů, *

Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.

3. ant. Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.

Kantikum
Projev úcty a klanění

Zj 15,3-4

3Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, *

Pane, Bože vševládný!

Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, *

králi národů!

4Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu? *

Vždyť ty jediný jsi svatý!

Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, *

neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.

Sláva Otci i Synu *

i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *

a na věky věků. Amen.

Ant. Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 15, 1-13

Ať jsme jedné duše.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

N: J. Gałuszka OP; T: Bodnár OP (Koi 90a)

Responsorium

Ó, Bože, světlo naše, je důstojné Tě chválit, Otce, Syna i Ducha Svatého.
Ó, Bože, světlo naše, celý vesmír se Ti klaní, Otci, Synu i Duchu Svatému.

KANTIKUM PANNY MARIE

Antifona ke kantiku Panny Marie: Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.

T: paraf. Magnificat; N: roráty, 16. století (K 813B)

Velebí má duše

1. Velebí má duše s jásotem, radostí

Pána věčné spásy, který dnes z výsosti

pohlédl k své dívce

pokorného srdce v lásce a milosti.

2. Již od této chvíle zástupy národů

v neustálé chvále po světa obvodu

slaviti mě budou,

dívku Páně chudou, v radostném závodu.

3. Veliké mi věci Hospodin učinil,

Pán můj nejvýš svatý ve mně si zalíbil.

Duši bohabojné

dary nebes hojné od věků připravil.

4. Ramenem své moci on pyšné rozptýlil,

sesadil i mocné, pokorné povýšil.

Sytí všechny lačné,

bohaté a pyšné s prázdnou pryč propustil.

5. V lásce své se ujal národa svatého,

pamětliv je slibu praotcům daného,

že z Judova rodu

přijde spása lidu od Boha věčného.

Ant. Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství.

PROSBY

pro díky: Díky tobě, Pane.
pro chvály: Chvála tobě, Pane.
pro prosby/přímluvy: Prosíme tě, vyslyš nás.

MODLITBA PÁNĚ

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.

MODLITBA

Bože, vyslyš naše modlitby a dej, ať pochopíme smysl utrpení tvého Syna, abychom byli schopni podle jeho příkladu brát na sebe a ochotně nést svůj kříž. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZDRÁVA BUĎ, KRÁLOVNO NEBE

T: lat. Ave, Regina cælorum, autor neznámý, 12. století; N: Dum iubar astris oritur, 1505 (ČH 363)

Zdráva buď, Královno nebe

Zdráva buď, Královno nebe,

andělů sbory ctí tebe,

zdráva buď, nebeská bráno,

z níž světu světlo je dáno.

Plesej, Panno oslavená,

nade všechny vyvolená,

zdráva buď, Panno přečistá,

přimluv se za nás u Krista.