Alžběta s MariíNa počátku křesťanského života
není etické rozhodnutí nebo velká idea,
ale setkání s událostí, s Osobou, která otevírá
před životem nový obzor a dává mu zaměření.

Benedikt XVI: Deus caritas est, čl. 1 (2006)

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

ID: 88dikqn

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.
Vloženo 28. listopadu 2021.

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  svetla@farnost.cz

☣ Rodinné bohoslužby


K tématu sociální a náboženské izolace od Boha doporučuji k samostudiu:
Lv 13–14; Nm 19; Jonáš; Mt 8; Mt 9; Lk 10; Lk 17; Lk 24; Jan 13

Letošním liturgickým rokem 2019/2020 nás provází evangelista Matouš.
Synoda21-23


„Boží Duch osvěcuje a oživuje křesťany na společné Cestě. Je totožný s Duchem působícím v Ježíšově poslání. Je to stejný Duch, který byl přislíben apoštolům a generacím učedníků, kteří naslouchají Božímu slovu a uvádějí je ve skutek. Duch Svatý se podle Pánova příslibu neomezuje jen na upevňování kontinuity Ježíšova evangelia. Osvěcuje stále nové hlubiny Pánova zjevení a inspiruje rozhodnutí ve prospěch církevního směřování (srov. Jan 14, 25–26; 15, 26–27; 16, 12–15; srov. Sk 10).“ podle Přípravného dokumentu, čl. 16


Oficiální české webové stránky

Přípravný dokument Za církev synodální. Společenství. Spoluúčast. Poslání.

Deset tématických okruhůPrvní setkání 18. 10. 2021

Druhé setkání 1. 11. 2021 - II. Naslouchání

Třetí setkání 15. 11. 2021 - II. Naslouchání (otázky)

Čtvrté setkání 29. 11. 2021 - II. Naslouchání (otázky)